Patrícia Santos

Patrícia Santos image

Who is Patrícia Santos?

A computer lets you make more mistakes faster than any other invention in human history, with the possible exceptions of handguns and tequila...

  • Phone Number *** - **** 7657
  • E-Mailorganicgorilla924***@******.***
  • Birthday13 January 1983
  • EducationColégio Estadual João Köpke -
  • AddressVassouras Dokkumertrekweg No: 7657
  • CityBarendrecht
  • CountryNetherlands

Patrícia Santos Online Statistics

Patrícia Santos have a 87 following and 31 followers. Patrícia Santos's world rankings is 158300. This page is based on Patrícia Santos's online data & informations. You can find information birth date, place of residence, phone number, address and social media accounts on Patrícia Santos's page.

87Followers
31Following
158300Popularity
702Scores

About Patrícia Santos

Realize os melhores de seus sonhos. Eles são o mundo no qual é livre!

Ang usapan palá namá'y nábabatyág
ng̃ lunóng babaing nahang̃o sa hirap;
sila'y linapita't saka siniyasat
kung anó't malungkót iyong pag-uusap.
Hindi ikinaít ng̃ ating binata
ang sanhi ng̃ kanyáng paglayong akala;
inayunan namán ng̃ ating matanda
sapagka't nataya ang tuwíd na nasa.
Sa gayóng nangyari, si Teta'y nagsulit;
—Pumapayag akó na ikáw'y umalís,
datapwa'y yayamang kitá'y iniibig
akó ay sasama, saan man sumapit,
—Iiwan mo akó!?—ang pabiglang turing
ng̃ ináng nágitlá.
—¿Kami'y lilisanin?—
ang tanóng ng̃ amá.
—Kung di ibabaling
ni Pedro ang nasa. Siya ang himukin.
Alám kong ang sanhi ng̃ kaniyang pakay
ay dahil sa akin; kaya't akó namá'y
Páhiná 72
nasang makihati sa anó mang bagay
na kanyáng sapitin: mamatáy, mabuhay.
—Sukat na, sukát na, aking mg̃a anák—
ang sabi ng̃ amá sa magkasinliyag—
magmula sa ng̃ayón si Pedro'y gáganap
sa aking tungkulin.
—Amá ko, salamat.
—Sa gayóng paraa'y hindi kailang̃an
ang siya'y dumayo sa ibá pang bayan;
at kaming dalawá'y ...
—Hahati na lamang
sa ligaya ninyó—ang putol ni Atang.
...................................
...................................
Yakap na magiliw at masuyong halík,
sa salitang iyon, ang siyang nápalit....
¡Kay saráp ng̃ buhay kapag umiibig!...
¡Pag yáon ng̃ sigwá'y kay ganda ng̃ lang̃it!...

start your business

Patrícia Santos's Motto

..

Patrícia Santos's Fact

..

Do you want hide your ip address?

Surf anonymously, prevent hackers from acquiring your IP address, send anonymous email, and encrypt your Internet connection. High speed, ultra secure, and easy to use. Instant setup!